הסכם שימוש באתר

תקנון זה הינו הסכם המחייב בין בעלי האתר לגולשים באתר

בעלי האתר לא יהיו אחראים בכל אופן לכל תוכן, התקשרות, שימוש, גישה לאתר על ידי כלל הגולשים, ללא תלות בגילם, או מינם

תנאי לגלישה באתר הוא היות הגולש בוגר בן 18 שנים. אם אינך בוגר, אתה נדרש להפסיק את הגלשיה באתר ולעזוב באופן מיידי את האתר לצמיתות

ההסכם מחייב את הגולשים באתר בכל גלישה ללא חשיבות האם הגולש מעיין באתר באמצעות כל כלי שאפשר לגלוש ממנו באינטרנט ומכל סוג. גולש שאינו מסכים להוראות הסכם זה, מתבקש לצאת מיד מהאתר לאלתר

אחריות בעלי האתר מוגבלת כמפורט בהסכם זה. בעלי האתר לא ישאו באחריות ובתוצאות לפעולות בין גולשים באתר לבין צדדי אחרים כלשהם, בפרט נותני השירותים המפרסמים ותוכן הפרסומים המופיעים בו. גלישה באתר מהווה הסכם חד משמעי ומפורש מצד הגולש לכל הוראות הסכם השימוש וכן התנאים וההגבלות. הגולש מתחייב לקיים באופן מלא אחיד ומפורש הסכמים אלו

אחריות בעלי האתר מצומצמת כמפורט בהסכם זה. בעלי האתר לא יקחו אחריות לפעולות בין גולשים באתר לבין צדדים שלישיים כאלה ואחרים, לרבות נותני השירותים המפרסמים ותוכן הפרסומים באתר בפרט. אתר זה מהווה לוח מודעות, במסגרתו נותני שירותים שונים מפרסמים את שירותיהם. האחריות הבלעדית לתוכן הפרסומים, לרבות לנכונותם, לדיוקם, לרמת השירותים, לתמונות המפורסמות באתר ועל נותני השירותים מוטלת על נותני השירותים בלבד. למען הסר ספק, לבעלי האתר אין כל אחריות מכל סוג שהוא לתוכן ופרטי הפרסומים, לרבות לנכונותם, לדיוקם, לרמת השירותים, לתמונות המפורסמות באתר והם לא יישאו בכל אחריות שהיא לנזקים ישירים, עקיפים, להוצאות ישירות ועקיפות שייגרמו לגולשים באתר

אתר זה אינו מהווה אתר לפרסומי שירותי מין, בעלי האתר ימחקו באופן מיידי כל פרסום המרמז לכך באתר, ככל ויתברר להם, שמדובר בפרסום לשירותי מין האסורים לפי החוק. יצויין שלפי סעיף 205 ג (א) לחוק העונשין- חל איסור על פרסום שירותים של העוסקים בזנות. בעלי האתר פועלים בהתאם לחוק זה וימחקו כל פרסום שיתגלה שהוא מהווה הפרה של חוק זה בפרט. ניתן לדווח במייל או בטופס יצירת הקשר על כל הטעיה ו/או ואי דיוקים בתוכן הפרסומים המפורסמים על ידי נותני השירותים באתר, ועל כל פרסום לשירותי מין המנוגד לחוק. בעלי האתר יבדקו את הפניה ואם ימצא לנכון, בעלי האתר יפעלו להסרת הפרסומים מהאתר באופן מיידי ומוחלט לצמיתות

בעלי האתר לא יכולים לדעת מהם רצונות הגולשים באתר. לבעלי האתר אין כל אחריות לזהות את הגולשים באתר, וכן כל האחריות למניעיהם לגלישה באתר זה. לגולש באתר לא תהיה כל האשמה, ודרישה מכל סוג שהוא נגד בעלי האתר בנושא המצויין לעיל. בעלי האתר אינם מכירים בצורה אישית כזו או אחרת את המפרסמים באתר. הגולשים באתר מצהירים בזאת מפורשות שבגלישתם באתר, הם מסכימים במפורש שלא תהיה להם כל טענה, עילה, או דרישה מכל סוג שהוא כלפי בעלי האתר וכי לבעלי האתר לא תהיה כל אחריות מכל סוג שהוא. בעלי האתר לא יישאו באחריות לכל נזק בין אם ישיר ובין אם עקיף וכן לא יישאו באחריות בכל תשלום בין אם ישיר ובין אם עקיף, לרבות שכר טרחה בין היתר במקרים בהם גולש לא יהיה שבע רצון מהשירות שסופק לו על ידי נותני שירותים המפרסמים מודעות באתר

אתר זה אינו אחראי לנושאים הבאים:

  • פעילות לא חוקית מכל סוג שהוא שתתבצע על ידי הגולשים באתר במהלך קבלת שירות מנותני שירותים המפרסמים באתר, הוצאות משפטיות מכל סוג שהוא שיידרשו לשלם גולשים באתר, בשל צריכת שירותים על ידי מנותני השירותים המפרסמים באתר, הוצאות רפואיות מכל סוג שהוא של גולשים באתר, תשלום, וכל תמורה אחרת, מתנה ככל ויוצעו על ידי גולש באתר למי מנותני השירותים המפרסמים באתר.
  • אמיתות תמונות נותני השירותים באתר, ואמיתות תוכן השירותים המוצעים על ידי מנותני השירותים באתר.
  • לתלונות גולשים שצרכו שירותים המפורסמים באתר באשר לרמת ההיגנה המקומות בהם מסופקים השירותים, והיחס נותני השירותים, וזמן וטיב השירות, טענה למחלות מכל סוג שהוא שנגרמו בשל אספקת השירותים, טענה לעגמת נפש בשל אספקת השירותים המפורסמים באתר, וטענה לאי קבלת תמורה הולמת עבור הכסף ששילם גולש לנותן השירותים המפרסמים באתר זה
  • הפרעה למתן השירות על ידי כל צד אחר שהוא בין אם פרטי ובין אם תאגיד, רשות ממשלתית, וכל נזק נטען אחר בין אם ישיר ובין אם עקיף, שייטען שנגרם לגולשים, בשל צריכת שירותים שפורסמו באתר

חל איסור מוחלט בכול תוקף על הפרת זכויות קניין רוחני של בעלי האתר, ושל כל צד אחר שהוא. לבעלי האתר לא תהיה כל אחריות בנסיבות של התנהגות לא ראויה ושימוש לרעה של גולשים באתר. בעלי האתר יפעלו בכל תוקף ובכל יכולתם למנוע התנהגות זו בכפוף לחוק. ישנו איסור על גולשים לבצע את הפעולות הנ"ל. יודגש שרשימה זו אינה רשימה סופית ויתכנו פעולות נוספות שתהיינה אסורות לביצוע על ידי גולשים באתר

בגלישה באתר הפעולות הבאות, בין היתר, אסורות בהחלט

התחזות לאדם או לישות כלשהי, מעקב והפרת פרטיות של כל אדם, הטרדתו בכל צורה שהיא, עידוד מידע כוזב ו/או מטעה ו/או מעודד פעילות לא חוקית, התנהגות בלתי חוקית ביודעין או שלא ביודעים, עידוד התנהגות מאיימת, מגונה, פוגענית ותקיפה, שיש בה משום הוצאת דיבה השמצה, הפרת חוק מכל סוג שהוא

בגין ביצוע כל פעולה מהפעולות המפורטות בפסקה הקודמת, הגולש חשוף לתביעות משפטיות. בעלי האתר אינם אחראים ביושרן ו/או בעקיפין ואינם ישאו בכל אחריות שהיא מכל סוג שהוא, לרבות נזקים ישירים ועקיפים, הוצאות ישירות ועקיפות שייגרמו לגולש באתר. במקרה בו גולשים אחרים באתר, לרבות גולשים לא מורשים פורצים את הסכם השימוש ו/או את התנאים וההגבלות של אתר זה (https://lior-sex.com) וכן יפרסמו ו/או יעבירו חומר פוגע / מגונה באתר- בעלי האתר לא יישאו בכל אחריות לחשיפה של גולשים למידע זה. בעלי האתר לא יהיו אחראים בכל אופן שהוא, בין אם ישיר ו/או עקיף ולא יקחו כל אחריות בגין נזקים ישירים ו/או ועקיפים, הוצאות ישירות ו/או עקיפות שייגרמו לגולש באתר ובכל שימוש במידע באתר זה. בעצם צריכת השירותים המפורסמים באתר זה בעלי האתר אינם אחראים כלפי הגולשים לנזקים ישירים ועקיפים מכל סוג שהוא שייגרמו להם, בשל גלישה באתר זה, גם בנסיבות בהן בעלי האתר, שליחיהם ו/או נציגיהם ידעו, או שדווח להם על האפשרות לאירוע נזק מעין זה

בעלי האתר יכולים לשנות את התקנון בכל עת שיחפצו, בהתאם לראות עיניהם הבלעדית. לגולש לא תהיה כל טענה, מכל סוג שהוא נגד בעלי האתר, בגין שינוי בתקנון ובתנאי שהשינוי פורסם באתר זה. הגולש הנמצא באתר מאשר מפורשות בגלישתו באתר שהרישומים המצויים אצל מפעילי האתר הם רשומה מוסדית כקבוע בפקודת הראיות נוסח חדש, תשל"א -1971 ,והם יהיו ראיה מוחלטת לנכונות האמור בהם. בעלי האתר רשאים לפעול בכול עת לאכיפת הוראות ההסכם ולפעול בנסיבות בהן יהיה להם חשש סביר להפרת ההסכם על ידי גולש באתר

חל איסור מוחלט על גולש באתר להעתיק את שם האתר ו/או התכנים באתר, בפרט העתקה, שכפול, הפצה, פרסום, או כל שימוש באמצעי אחר בתכנים המופיעים באתר. כמו כן, חל איסור מוחלט על פגיעה מכל סוג שהוא בזכויות צדדים אחרים, בזכויות גולשים באתר. במקרה של הפרה כאמור, בעלי האתר ינקוט בכל הצעדים המשפטיים העומדים לרשותם נגד המפרים. הגולש המפר את זכויות אלו יישא בכל העלויות ובכל הנזקים בין אם הישירים ובין אם העקיפים שייגרמו בשל צעדים אלו. בעלי האתר רשאים למנוע מגולש לגלוש באתר, בכל הנסיבות בהן הגולש הפר הוראות החוק והסכם שימוש זה. הגולש לא יפר כל תנאי מתנאי ההסכם, יבצע מעשה או מחדל הפוגעים במפעילי האתר, בצדדים הקשורים לבעלי האתר, ובפעילות הרציפה של האתר

בעלי האתר אינם מתחייבים שהגלישה באתר לא תיפסק, תינתן כסדרה ללא נפילות האתר ו/או תקלות. כמו כן, בעלי האתר לא יהיו אחראים לתקלות, שיבושים ברשת האינטרנט הגלובלית, בקווי בזק, ובתשתית הוט ובכל ספק אינטרנט אחר. בעלי האתר לא יהיו אחראים בין במישרין ובין בעקיפין לכל בעיה טכנית באתר ו/או ליצירת קשר עם מי מנותני השירותים המפרסם באתר

הגולש מסכים במפורש שהוא מתחייב לכך שהשירות באתר ניתן ללא כל מצג ו/או התחייבות משתמעת. בנוסף, הגולש באתר מצהיר מפורשות שלא תהיה לו כל עילה לתביעה, ו/או דרישה כלפי בעלי האתר בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו וכן לפרשנותו

אכיפת ההסכם, כל סכסוך הקשור אליו ישירות, בעקיפין או במישרין,  יהיו בהתאם לחוקת מדינת ישראל בפרט, ויתבררו ככל שיהיה בכך צורך בבתי המשפט המוסמכים. בכל תחלית האיסור אין לפרסם מודעות זנות ופרסום שרותי מין באתר זה. האתר בשום פנים ואופן אינו מפרסם שרותי מין ו/או זנות ואינו מספק אותם

האתר הוא לוח מודעות ואין לו שם קשר לתוכן הפרסום האתר נותן שטח פרסום מודעות ואין לו שום מעורבות בצורה ישירה או עקיפה בשרותים המוצעים באתר

האתר אינו אחראי על פעילותו של כל אתר אחר הקשור במישרין או בעקיפין למפרסמים באתר זה ו/או למספרי הטלפון באתר

כל המפרסמים לוקחים על עצמם אחריות מלאה בכפוף לתקנון והסכם האתר

    לפני שאנחנו מתחילים לגלוש באתר